Enjoy my work ? Contact me and get a free quote today

Contact us to know more.

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มงานวัดและประเมินผล

กลุ่มงานทะเบียนนักเรียน

กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

งานพัสดุแะสินทรัพย์

งานการเงินและบัญชี

Blog

โครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ทางโรงเรียน เป็นโรงเรียนนำร่อง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ […]

ประกาศ! งานพัสดุโรงเรียน

ประกาศ! งานพัสดุโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) &#8211 […]

กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๘

    กีฬาสีรอบชิงชนะเลิศ ประจำปี ๒๕๕๘ ภาพกิจกร […]